Koszty remontu - zdjęcie do poradnika 2018
Finanse

Ile wynoszą koszty utrzymania mieszkania w Polsce?

Oceń ten artykuł

Udział wydatków na utrzymanie mieszkania i nośniki energii w wydatkach ogółem gospodarstwa domowego wyniósł w 2013 r. 20,8% i był on zbliżony do wartości notowanych w ostatnich latach. W 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego wydatki związane z nośnikami energii wzrosły o 2%, a spadły o 1,4% nakłady na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdź również: Katowice – dlaczego warto tu zamieszkać?

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 27459) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało się na wyniki „Europejskiego badania warunków życia 2013˝ (EU-SILC), prowadzonego przez Eurostat. Zgodnie z nimi koszty związane z utrzymaniem mieszkania stanowiły w Polsce 22,7% dochodów do dyspozycji. Eurostat opublikował wyniki badania za 2013 r. jedynie dla 9 krajów Unii Europejskiej: Czech, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Austrii, Polski, Słowacji i Finlandii.Zestawienie dla wszystkich krajów Unii dostępne jest za 2012 r. Wynika z niego, że najwyższe koszty utrzymania mieszkań, mierzone ich udziałem w dochodzie do dyspozycji, zanotowano w Grecji (37,0%), Danii (30,3%), Holandii (29,2%), Niemczech (27,9%). Najniższe koszty związane z utrzymaniem mieszkania obserwowane były na Malcie (11,0%), Cyprze (12,8%), w Luksemburgu (14,0%), Słowenii (16,0%). W tym zestawieniu Polska znalazła się nieznacznie powyżej unijnej średniej (UE 28: 22,2%) z udziałem na poziomie 22,6%.

Z roku na rok jest coraz lepiej

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w 2012 r. była lepsza niż obserwowana w 2005 r. (tj. w momencie rozpoczęcia badania) o około 4 punkty procentowe. W tym okresie wskaźnik ten uległ poprawie dla 11 państw członkowskich UE, przy czym jedynie w przypadku Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz Włoch obniżenie udziału kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w dochodzie do dyspozycji ogółem było wyższe niż w Polsce.Sposób prezentacji przez Eurostat wskazanych powyżej danych statystycznych nie pozwala na prezentację wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z podziałem na szczegółowe kategorie, np. prąd, woda, czynsz. Takie informacje dostępne są na poziomie krajowym w ramach badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD) prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki BBGD ze względu na nieznacznie inną metodologię badania i inne definicje (wydatki gospodarstw domowych na poszczególne kategorie wydatków odnoszone są do ogółu wydatków gospodarstwa, a nie jego dochodu) nie są w pełni porównywalne z danymi Eurostatu.

Z BBDG wynika, że udział wydatków na utrzymanie mieszkania i nośniki energii w wydatkach ogółem gospodarstwa domowego wyniósł w 2013 r. 20,8% i był on zbliżony do wartości notowanych w ostatnich latach. Najwyższy udział tej kategorii wydatków odnotowywany jest w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów (odpowiednio 24% oraz 27,1%), zaś najniższy wśród rolników (17,7%) oraz pracujących na własny rachunek (18,4%). W ostatnich latach wzrasta przeciętna powierzchnia użytkowa zajmowana przez gospodarstwo domowe.

Od 2009 r. (tj. od roku, w którym nastąpiła pierwsza publikacja tego typu informacji) wzrosła ona z 70,7 mkw. do 74,5 mkw. Może to sugerować, że wydatki na utrzymanie mieszkania stanowią stosunkowo stały udział wydatków ogółem, zaś zmiany (wzrost) w przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania lub domu nie wpływają na znaczący wzrost tej kategorii wydatków.

Wydatki na utrzymanie mieszkania są drugą w kolejności kategorią wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe wydają więcej na żywność i napoje bezalkoholowe. Pozostałe kategorie wydatków stanowią dużo mniejszy udział, kolejna kategoria wydatków – transport, stanowi 9,6% ogółu wydatków gospodarstwa domowego.

W 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego wydatki związane z nośnikami energii wzrosły o 2%, a spadły o 1,4% nakłady na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego. 

Dodaj komentarz